30-199 Kraków Rząska
ul. Krakowska 122

Miło nam poinformować,iż otrzymaliśmy POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o przyznaniu naszemu stowarzyszeniu statusu ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO z dniem 10.01.2019 r.

 

 

Explore locally – experience globally  („Zwiedzaj lokalnie – doświadczaj globalnie”)-   to 10-miesięczny (1.09.2020 – 30.06.2021) projekt naszego Stowarzyszenia realizowany w Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce. Uzyskał on dofinansowanie w ramach Programu English Teaching z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju “Nida”. Jego autorce
i prowadzącej, będącej jednocześnie członkiem Stowarzyszenia przyświecała myśl zasady „poznawanie kraju i świata rozpoczynamy od własnego środowiska”, co zostało docenione przez komisję konkursową.

Celem projektu są zajęcia w języku angielskim, rozwijające świadomość kulturową – poznanie własnego regionu (tak zwanej małej ojczyzny), kształtowanie patriotycznych postaw, poszerzanie zainteresowań i wiedzy uczniów, urozmaicanie procesu nauczania (łączenie teorii z praktyką), inspirowanie do samokształcenia, pogłębianie zasobów słownictwa z języka angielskiego o terminologię związaną z geografią, przyrodą, ekologią
i historią sztuki.

Scenariusze poszczególnych spotkań powstały w oparciu o trasę autobusu podmiejskiego MPK – linia 258, który ma jedną pętlę w uroczych Nielepicach, a drugą w historycznych Bronowicach. Po drodze znajduje się 14 wyszczególnionych atrakcji, z którymi uczestnicy projektu zapoznają się (teoretycznie i praktycznie), a następnie opracowują materiały edukacyjne w języku angielskim.
Zapraszamy do galerii zdjęć >>>


 

„Zdrowa Planeta Zdrowy Ty” czyli “Healthy Planet Healthy You”- projekt realizowany w roku szkolnym 2018/2019 w ramach grantu Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”. Celem Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Jednocześnie Program przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych miejscowościach. Projekt prowadzony był metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), opartej na jednoczesnym przekazywaniu treści z przyrody, biologii i języka angielskiego w atrakcyjnej formie z dala od typowych podręczników, zeszytów i książek ćwiczeniowych na lekcji. Realizowane zagadnienia można określić Wielką lekcją EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Zapraszamy do galerii zdjęć >>>


 

 „piLOTtażowi naukowcy / piLOTting scientists ”- projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Rząsce w roku szkolnym 2019/2020 pod patronatem programu „Wspieramy Sąsiadów” Kraków Airport. Adresatami projektu są bezpośrednio uczniowie klas dwujęzycznych, które w czasie dwuletniego cyklu edukacji zapoznają się szczegółowo
z tematami fizjologii człowieka oraz ekologii i ochrony środowiska, a pośrednio kolejni uczniowie naszej szkoły. Fundusze z projektu zostały przeznaczone na doposażenie klasopracowni przyrodniczej o atrakcyjny mikroskop cyfrowy z kamerą oraz materiały dotyczące edukacji prozdrowotnej. Zajęcia lekcyjne wzbogacone o tak atrakcyjne środki dydaktyczne dotyczące funkcjonowania własnego organizmu są pozytywną zachętą do prowadzenia świadomego i zdrowego stylu życia. Więcej w galerii zdjęć >>>

 


„Tańcem przez życie” – III edycje oraz „Akroludki” - II edycje to projekty współfinansowane przez Gminę Zabierzów w ramach Otwartego Konkursu Ofert  na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów, pozwoliły na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rząsce.

Projekt „Tańcem przez życie” skierowany do starszych uczniów obejmował działalność zespołu tanecznego Everest. Formacja taneczna w okresie realizacji projektu zajmowała wysokie miejsca w turniejach i konkursach tanecznych m.in.  I miejsce w Małopolskim Wiosennym Przeglądzie Artystycznym Szkół Podstawowych 2019 w Krakowie, II miejsce
w V Otwartych Prezentacjach Tanecznych „Zadziw Świat Tańcem” w Skawinie, II m. w XI Balickim Przeglądzie Małych Form Artystycznych. Dzięki dotacji z gminy tancerze otrzymali nowe stroje taneczne, a także specjalne maty do ćwiczeń tanecznych i akrobatycznych.

Projekt „Akroludki” skierowany do młodszych uczniów pozwolił rozwijać gimnastyczne zamiłowania. Młodzi akrobaci nauczyli się podstawowych elementów gimnastycznych i stretchingu, na warsztatach poznali kroki cheerleaders. Uzyskane fundusze pozwoliły na wzbogacenie bazy sportowej i zakup sprzętu gimnastycznego m.in. materace, drążki,  dyski równoważne, zaś na zakończenie każdy uczestnik otrzymał koszulkę z logo projektu. Więcej w naszej galerii - TUTAJ >>>


 

AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, z którą Stowarzyszenie nawiązało współpracę w roku 2016 w porozumieniu z Dyrektorem szkoły
w Rząsce. Organizacja pośredniczyła w delegowaniu zagranicznych wolontariuszy do wspomagania pracy w szkole. Gościliśmy już wolontariuszy z Iranu, Indii, Brazylii, Gruzji, Australii. Stowarzyszenie pomagało w pokryciu części kosztów związanych z pobytem wolontariuszy w szkole, którzy zapoznawali dzieci i młodzież z kulturą swojego kraju, wnosząc element dwujęzyczności i wzmacniając u uczniów motywację do nauki języków obcych.

Wzmianka w prasie - TUTAJ >>>   Galeria zdjęć >>>


 

„OdLOTowa dwujęzyczność”- projekt doceniony w konkursie grantowym „Wspieramy Sąsiadów” 2017 organizowanym przez Kraków AIRPORT. Dzięki uzyskanym środkom w roku szkolnym 2017/ 2018 zostały w szkole zorganizowane zajęcia z native speaker’em języka angielskiego (rodowitym użytkownikiem tego języka), zakupione materiały edukacyjne w celu przygotowania uczniów do konkursów organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz zakupione nagrody dla laureatów organizowanego corocznie w szkole Gminnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii. W ramach projektu uczniowie wzięli również udział
w warsztatach językowych języka angielskiego oraz zwiedzili wystawę „TITANIC”. 
Prasa o Nas >>>    Zapraszamy do galerii - TUTAJ>>>


 

Międzynarodowa Rząska”- projekt 2017, dzięki któremu uczniowie uczestniczący w wymianie zagranicznej uzyskali wsparcie finansowe w postaci biletów wstępów do muzeów, by móc towarzyszyć w ramach wymiany uczniom z Hiszpanii podczas zwiedzania naszego kraju. Tym samym mogli się odwdzięczyć za gościnę w Sewilli. Projekt zakładał częściowe wyrównanie szans językowych młodzieży z mniejszej miejscowości w stosunku do osób lepiej usytuowanych. Członkowie stowarzyszenia w ramach wolontariatu koordynowali działania i sprawowali dzienną opiekę nad gośćmi.
Galeria zdjęć - TUTAJ >>>


Wspieramy talenty - Szczególnie ważny jest dla nas rozwój intelektualny i rozwój młodych talentów. Dlatego wspieramy różne inicjatywy, obejmujemy patronatem i finansujemy nagrody dla zwycięzców konkursów, m.in.:

Gminny Konkurs Recytatorski „Brzechwałki”
Gminny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii
Gminny Konkurs „SztukMistrzowie”
Laureaci konkursów historycznych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim
Zapraszamy do galerii zdjęć - TUTAJ >>>


 

 

„SMOG-zmieńmy to! Razem z Kraków Airport” – to projekt Stowarzyszenia, który został laureatem konkursu grantowego „Blisko lotniska 2018”. Jego celem była poprawa jakości powietrza, komfortu nauki oraz dbałość o układ oddechowy dzieci i młodzieży uczących się w szkole w Rząsce, której działalność wspiera Stowarzyszenie „Na6+”. Uzyskane środki pozwoliły na zakup dziesięciu oczyszczaczy powietrza, które zostały umieszczone w salach lekcyjnych i świetlicach szkolnych. Mamy nadzieję, że dzięki tym urządzeniom udało się zminimalizować skutki smogu w pomieszczeniach szkolnych.

 

 


 

„Kącik Seniora”- projekt Stowarzyszenia zrealizowany przy wsparciu finansowym KRAKÓW AIRPORT dzięki akcji: "Wspieramy Sąsiadów 2016". Z otrzymanej dotacji zostały zakupione książki do naszego Kącika tematycznie ukierunkowane na dojrzałego odbiorcę, komputer oraz wyposażenie meblowe. A wszystko to, aby ułatwić integrację środowiska szkolnego i środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób w starszej grupie wiekowej. Oficjalne rozpoczęcie działalności miało miejsce podczas uroczystej akademii z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Na uroczystość zostali zaproszeni seniorzy, w tym emerytowani nauczyciele, starsi mieszkańcy Rząski, radni. WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII >>>“Muzyka- Lubię to”
- projekt Stowarzyszenia, który uzyskał dotację w konkursie grantowym Kraków Airport “Wspieramy Sąsiadów” 2017. Wynikał
z potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej w zakresie rozwoju zainteresowań poprzez naukę gry na instrumentach. Celem było wspieranie uczniów zdolnych oraz umuzykalnianie wszystkich uczniów, uzyskanie możliwości pracy indywidualnej z uczniami. Z pozyskanych środków zostały zakupione profesjonalne instrumenty perkusyjne takie jak: tamburyna, marakasy, shakery, trójkąty, djembe i inne oraz pianino cyfrowe, pulpity na nuty, stojak na gitarę. Te zakupione pomoce służą na zajęciach artystycznych i muzycznych uczniom wszystkich klas począwszy od oddziału przedszkolnego, a także uatrakcyjniają występy uczniów podczas uroczystości szkolnych i imprez środowiskowych, pozwalają odkrywać i rozwijać talenty, organizować czas wolny poprzez naukę gry na instrumentach. Więcej informacji w artykule prasowym - TUTAJ>>>
Zapraszamy do naszej GALERII ZDJĘĆ >>>


 

Wyprawa ,, Skalny raj”- czerwiec 2016r. To projekt Stowarzyszenia, na zrealizowanie którego fundusze zostały pozyskane z Otwartego Konkursu Ofert Gminy Zabierzów. Dzieci i młodzież (łącznie 18 dzieci z gminy Zabierzów, 4 dzieci z Krakowa) oraz 8 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rząsce będących jednocześnie członkami Stowarzyszenia, wzięli udział w grze terenowej połączonej z plenerem malarskim i fotograficznym. Mieli okazję spędzić wakacyjny czas w uroczym zakątku swojej gminy- w Dolinie Kobylańskiej. Miało to na celu promocję walorów najbliższej okolicy oraz integrację środowisk lokalnych.
Zdjęcia z wyprawy w naszej GALERII ZDJĘĆ - TUTAJ>>>


 

„XVI  Parada Smoków”- czerwiec 2016r. Stowarzyszenie objęło patronatem uczniów Szkoły Podstawowej w Rząsce, dzięki czemu możliwy był ich udział w konkursie. Uczniowie wykonali swojego smoka, podnosząc jednocześnie swoje kompetencje twórcze, rozwijając kreatywność, wyobraźnię, integrację ze środowiskiem szkolnym. Mieli okazję zmierzyć się na krakowskim Rynku z uczestnikami z całej Polski. W akcji wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, członkowie stowarzyszenia.
Więcej zdjęć w galerii - TUTAJ>>>

 XII Gminne Targi Edukacyjne
zorganizowane pod hasłem ,, Świadomy wybór zawodu kluczem do przyszłości” – . marzec 2016r. Stowarzyszenie współorganizowało imprezę, gdyż jednym z naszych celów statutowych jest wspieranie młodzieży w wyborze dalszego kształcenia i planowania ścieżki zawodowej. Odkrywanie swoich pasji, rozwijanie swoich zainteresowań, poznanie swoich mocnych stron, fachowe doradztwo zawodowe czyli świadomy i przemyślany wybór dalszej ścieżki kształcenia to gwarancja sukcesu w życiu zawodowym. XII Gminne Targi Edukacyjne Honorowym Patronatem objęli: starosta krakowski, wójt Gminy Zabierzów, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce “Na 6+”. 


XV Międzynarodowy Konkurs Programowania Baltie 2018,  Stowarzyszenie było współorganizatorem finału konkursu wraz z Gminą Zabierzów. Wzięło w nim udział około
110 uczniów- finalistów wraz z opiekunami: z Polski, Czech i Słowacji. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zdolności
i umiejętności w programowaniu komputerowym, a te kompetencje stają się jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Działania stowarzyszenia koncentrowały się na wykonaniu materiałów reklamujących wydarzenie (koszulki dla uczestników i dyplomy, zakup nagród), zaś członkowie stowarzyszenia jako wolontariusze pracowali przy organizacji konkursu i jako koordynatorzy działań.

Czytaj więcej na ONET.PL - TUTAJ >>>

Finał XVI Międzynarodowego Konkurs Programowania Baltie 2018 >>>